หน่วยงาน คู่มือ
กองกลาง

- การจัดทำหนังสือเชิญประชุมบริหาร เงินรายได้ สวัสดิการ-ฉ. เต็ม

- การจัดระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคล

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหาร ม.-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารเงินรายได้ e-meeting-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย e-meeting-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.อำนวยการสวัสดิการ

การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ฉ. เต็ม

- คู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์

- คู่มืองานสารบรรณ

- คู่มือการจัดเลี้ยงงานประชุม

กองบริการการศึกษา

- คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

- คู่มือการตรวจสอบการพ้นสภาพของนิสิต

คู่มือการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิต

คู่มือการรับรายงานตัวนิสิต

คู่มือการรับลงทะเบียนเรียนของนิสิต

กองแผนงาน

- คู่มือการกำหนดราคากลาง

- คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

- คู่มือปฏิบัติงาน เงินรายได้

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา - WI การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน - GI คู่มือการตรวจสอบภายใน

 

หน่วยงาน เอกสาร
กองกลาง

- การจัดทำหนังสือเชิญประชุมบริหาร เงินรายได้ สวัสดิการ-ฉ. เต็ม

- การจัดระเบียบวาระการประชุม บริหารงานบุคคล

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหาร ม.-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารเงินรายได้ e-meeting-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย e-meeting-ฉ. เต็ม

การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.อำนวยการสวัสดิการ

การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ฉ. เต็ม

- คู่มือคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท. และฝ่ายสนับสนุนดีเด่น ปขมท.

- คู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์

- คู่มืองานสารบัญ

กองการเจ้าหน้าที่ - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
กองบริการการศึกษา

- คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

- คู่มือการจัดทำตารางสอน

- คู่มือการตรวจสอบการพ้นสภาพนิสิต

- คู่มือการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิต

- คู่มือการรับรายงานตัวนิสิต

- คู่มือการรับลงทะเบียนเรียนของนิสิต

- คู่มือการปฏิบัติงานหลักสูตร

กองแผนงาน

- คู่มือภาวะการหางานทำ

- คู่มือการกำหนดราคากลาง

- คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูงนิสิตเต็มเวลา

คู่มือปฏิบัติงาน เงินรายได้

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา - WI การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน - GI คู่มือการตรวจสอบภายใน