มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

   

สำนักงานอธิการบดี
Office of The President Srinakharinwirot University

   
 

ส่วนบริหารงานกลาง
General Administration Division

ส่วนทรัพยากรบุคคล
Human Resources Division

ส่วนกิจการนิสิต
Division of Student Affairs

ส่วนการคลัง
Financial Division
 

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Educational Support and Service Office

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
Planning and Strategic Office
 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
International Relations and Communications Office

ส่วนพัฒนากายภาพ
Physical Development Office
 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Division

ส่วนวินัยและกฎหมาย
Disciplinary and Legal Division

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Services Division

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Quality Development Department
 

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Enterprise Resource Planning

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
Executive Secretary

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Department

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Property Management Department
 

ส่วนกิจการหอพักนิสิต
Dormitory Management Center