รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

   

นายอดิศร แสงซื่อ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานกลาง

 

   

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

ผู้อำนวยการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล

   

นางสาววรรณวดี พรหมสุรินทร์

ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการนิสิต

   

นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

 

   

นายบัญชา นิ่มประเสริฐ

ผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

   

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์

ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

 

   

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

   

นายอินทนนท์ จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนากายภาพ

 

   

นายไพฑูรย์ กุลพรม

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

 

   

นายชาญณรงค์ เอี่ยมสำอางค์

ผู้อำนวยการ
ส่วนวินัยและกฎหมาย

   

นางสมจิตต์ แก้วกัน

ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม

   

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา

รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 

   

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

หัวหน้า
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

 

   

นายอดิศร แสงซื่อ

หัวหน้า
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

 

   

นายณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์

หัวหน้า
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

 

   

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

 

   

อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการหอพักนิสิต