อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานกลาง

 

   

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย

ผู้อำนวยการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล

   

นางสาววรรณวดี พรหมสุรินทร์

ผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการนิสิต

   

นางสาวฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

 

   

นายบัญชา นิ่มประเสริฐ

ผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

   

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  จันทร์เสม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

   

นายอินทนนท์ จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนากายภาพ

 

   

นายธวัชชัย มูลตลาด

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

 

   

นางอัญชลี ตานะโก

ผู้อำนวยการ
ส่วนวินัยและกฎหมาย

   

นางสมจิตต์ แก้วกัน

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม

   

นางมาเรียม ศิลธรรม

หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

   

นางสาวขนิษฐา สินสงวน

หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 

   

นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

หัวหน้า
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

 

   

นายอดิศร แสงซื่อ

หัวหน้า
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

 

   

นายณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์

หัวหน้า
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

 

   

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

 

   

อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก