ส่วนบริหารงานกลาง

-

ส่วนกิจการนิสิต

-

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

-

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

-

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

-

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

-

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

-

ศูนย์บริการวิชาการ

-

ส่วนทรัพยากรบุคคล

-

ส่วนการคลัง

-

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

-

ส่วนพัฒนากายภาพ

-

ส่วนวินัยและกฎหมาย

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

-

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

-

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

-

ส่วนกิจการหอพักนิสิต

-