หน่วยงาน รายละเอียด ดาวน์โหลด
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา   >> ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
>> ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู
>> คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
>> คู่มือการแจ้งจบการศึกษา
>> ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ส่วนกิจการนิสิต >> ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
>> ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต
>> การขอบันทึกกิจกรรมอาสา รายบุคคล
>> ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
>> การประกันอุบัติเหตุของนิสิต
>> การประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
>> กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
>> รับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร
>> ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
>> การให้คำปรึกษา
>> ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
>> การดำเนินการด้านวินัยนิสิต
>> ขั้นตอนการสอบสวนกรณีนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต
>> ขั้นตอนการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
>> ขั้นตอนการอุทธรณ์
>> ขั้นตอนการยืมพัสดุ
>> คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ supreme2019
>> คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย
>> คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิต
>> คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan)
>> คู่มือ ประมวลคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการกู้ยืม
>> คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกิจกรรมนิสิต
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก >> คู่มือนิสิตหอพัก