# รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีประจำปี 2562
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีประจำปี 2563