การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3 ให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการความรู้ต่อเนื่อง โดยกำหนด 4 หน่วยงาน ส่วนงานนำเสนอหัวเรื่องการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้

   หน่วยงาน หัวเรื่องการจัดการความรู้
1 ส่วนกิจการนิสิต การบริหารจัดการการบันทึกกิจกรรมนิสิตและการใช้งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานคณะ/วิทยาลัยด้วยระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)
2 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา แนวปฏิบัติการตรวจจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักวิชาการศึกษาในระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)
3 ส่วนกิจการเพื่อสังคม การบริหารจัดการโครงการ
4 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
       
ส่วนกิจการนิสิต
โครงการ

รายงานผล


คู่มือการใช้งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คู่มือการบันทึกกิจกรรมนิสิต
         
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โครงการ

รายงานผล

คู่มือแนวปฏิบัติ
 
         
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
โครงการ

รายงานผล

คู่มือการบริหารโครงการ
 
         
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
โครงการ

รายงานผล

คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ
 

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2561 ระเบียบวาระที่ 4.5 คัดเลือกหน่วยงานร่วมบูรณาการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้คัดเลือก 4 หน่วยงาน โดยแต่ละส่วนงานนำเสนอหัวเรื่องการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้

   หน่วยงาน หัวเรื่องการจัดการความรู้
1 ส่วนบริหารงานกลาง แนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิกาบดี
2 ส่วนพัฒนากายภาพ การบริหารจัดการอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
3 ส่วนทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์ความรู้สวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

โครงการ

รายงานผลโครงการ
     
ส่วนบริหารงานกลาง
โครงการ

รายงานผล

คู่มือสำหรับผู้บริหาร

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ

Infographic
           
ส่วนพัฒนากายภาพ
รายงานผล

งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศ

งานรักษาความปลอดภัยในอาคาร

งานรักษาความสะอาดภายในอาคาร

Infographic
           
ส่วนทรัพยากรบุคคล
โครงการ

รายงานผล

คู่มือสวัสดิการ

Infographic
 
           
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร

โครงการ

รายงานผล

คู่มืออัตลักษณ์

Infographic
 

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เอกสารการจัดการความรู้ : โครงการจัดการความรู้ การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

   โครงการจัดการความรู้       รายงานผลโครงการ       คู่มือระบบ OM       คู่มือระบบ FM   


แบบสอบถามความพึงพอใจ

แปรผลความพึงพอใจ

รูปแบบของ AS-EdPEx

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560)
เอกสารการจัดการความรู้ : โครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี

 
   แผนการจัดการความรู้       โครงการจัดการความรู้       แนวปฏิบัติที่ดี                รายงานผลการจัดการความรู้      แบบสอบถามความพึงพอใจ รายงานตัวชี้วัด สนอ.9

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน แผนการจัดการความรู้
ฝ่ายประกันคุณภาพ ขั้นตอนการทำงานที่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
กองกิจการนิสิต ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองบริการการศึกษา ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาว
หน่วยตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง ศึกษารูปแบบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
กองวิเทศสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน กำหนดแนวทางปฏิบัตเสนอวาระการประชุมให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน