การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารการจัดการความรู้ : โครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี


แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)


โครงการจัดการความรู้


แนวปฏิบัติที่ดี


(ร่าง) รายงานผลการจัดการความรู้

แบบสอบถามความพึงพอใจ

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน แผนการจัดการความรู้

 

- ฝ่ายประกันคุณภาพ


- กองแผนงาน 


- กองกิจการนิสิต


- กองบริการการศึกษา


- หน่วยตรวจสอบภายใน


- กองการเจ้าหน้าที่


- กองกลาง


- กองวิเทศสัมพันธ์


- ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

 

ขั้นตอนการทำงานที่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย


ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้


ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต


ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาว


ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน


ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


ศึกษารูปแบบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


ขั้นตอนการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ


กำหนดแนวทางปฏิบัตเสนอวาระการประชุมให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน