การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
เอกสารการจัดการความรู้ : โครงการจัดการความรู้ การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

 
   โครงการจัดการความรู้       รายงานผลโครงการ       คู่มือระบบ OM       คู่มือระบบ FM   


แบบสอบถามความพึงพอใจ

แปรผลความพึงพอใจ

รูปแบบของ AS-EdPEx

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560)
เอกสารการจัดการความรู้ : โครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี

 
   แผนการจัดการความรู้       โครงการจัดการความรู้       แนวปฏิบัติที่ดี                รายงานผลการจัดการความรู้      แบบสอบถามความพึงพอใจ รายงานตัวชี้วัด สนอ.9

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน แผนการจัดการความรู้
ฝ่ายประกันคุณภาพ ขั้นตอนการทำงานที่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
กองกิจการนิสิต ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองบริการการศึกษา ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาว
หน่วยตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง ศึกษารูปแบบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
กองวิเทศสัมพันธ์ ขั้นตอนการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน กำหนดแนวทางปฏิบัตเสนอวาระการประชุมให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน