ติดต่อสำนักงานอธิการบดี


ติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-5000
ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 
หน่วยงาน หมายเลขภายใน โทรสาร e - mail
 ส่วนบริหารงานกลาง 15610 022584007  
 ส่วนทรัพยากรบุคคล 15638, 15634, 15633 022583994  
 ส่วนกิจการนิสิต 12082 022589589  
 ส่วนการคลัง 15628 022602140, 022602144  
 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 15018 022589582  
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 11494 022584114  
 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร 15640, 15642 022584006  
 ส่วนพัฒนากายภาพ 12200 022599838  
 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 21031, 21013 026495000  
 ส่วนวินัยและกฎหมาย 15636 026642049  
 ส่วนกิจการเพื่อสังคม 15925 15058  
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 15600 022596447  
 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 12744 - erp@g.swu.ac.th
 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 15621 -  
 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 15993, 15994 022600139  
 ศูนย์บริการวิชาการ - -  
 ส่วนกิจการหอพักนิสิต - -