Search
× Search


การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (KM)
 TitleCategoryModified DateDescriptionClicks
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาKM639/2/2021ส่วนกิจการนิสิต1454
คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิตKM639/2/2021ส่วนกิจการนิสิต2949
คู่มือการบริหารจัดการโครงการ-กย-63KM639/2/2021ส่วนกิจการเพื่อสังคม1131
คู่มือเลขานุการผู้บริหาร-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM639/2/2021ฝ่ายเลขานุการ1366
แนวปฏิบัติการตรวจจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักวิชาการศึกษาด้วย-SUPREME2019KM639/2/2021ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา642
คู่มือการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารKM629/2/2021ส่วนบริหารงานกลาง555
คู่มือการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติKM629/2/2021ส่วนบริหารงานกลาง584
คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM629/2/2021ส่วนวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร905
คู่มือสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM629/2/2021ส่วนทรัพยากรบุคคล534
งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศKM629/2/2021ส่วนพัฒนาภายภาพ1478
รักษาความปลอดภัยอาคารนวัตกรรมฯKM629/2/2021ส่วนพัฒนากายภาพ531
รักษาความสะอาดอาคารนวัตกรรมฯKM629/2/2021ส่วนพัฒนากายภาพ2818
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบงบประมาณKM619/2/2021ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร746
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรKM619/2/2021ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร342
แนวปฏิบัติที่ดีโครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดีKM609/2/2021สำนักงานอธิการบดี396
พ.ร.บ. ที่ควรรู้
 TitleClicks
ประกาศ-มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563157
ประกาศ-มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)147
พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์150
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565152
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (กพร)1138
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562140
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (ฉบับย่อ)989
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562143
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Info)356
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565363
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560147
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับย่อ)711
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top