Search
× Search

สำนักงานอธิการบดี มศว

"ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธำรงไว้ด้วยคุณภาพ"

image

ประมวลภาพ

กิจกรรมถ่ายทอด และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ 2566 - 2567


เพิ่มเติมimage

ชมวิดิโอย้อนหลัง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อ Idea Generation เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และไอเดียเพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.


เพิ่มเติม
ติดตาม
มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในกาติดเชื้อของบุคลากรและนิสิต และสอดคล้องกับคำสั่งของทางราชการ

เพิ่มเติม

image


บุคลากร

สนอ ปี 2565

8

รองอธิการบดี

17

ผู้ช่วยอธิการบดี

459

บุคลากรสายสนับสนุน

image
สภาคณาจารย์และพนักงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์กรให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการบริหาร วิชาการ กิจการนิสิต และกิจการอื่นๆ ต่อทางมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่เป็นตัวแทนสภาคณาจารย์วิทยาเขต

เพิ่มเติม

image

มุมนี้ต้องไป

มศว มาแล้วต้องเช็คอิน พื้นที่สีเขียวผ่อนคลาย อากาศสะอาดสดชื่นใจ สร้างสรรค์แก่ชุมชน 

พาฉันไป
image

รู้จัก มศว 

การศึกษาคือ
ความเจริญงอกงาม
"Education is Growth"

พาฉันไป
image

อดีตสร้างปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยที่เจริญ
เป็นศรีสง่าแก่มหานคร”

พาฉันไป

 

 

ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปัญญา เพื่อคุณธรรม เพื่อความพอเพียง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างสง่างาม ให้สมกับนามพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีมงคลความหมายว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร
image
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top