Search
× Search


ประวัติ

2517

จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี


จัดตั้ง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการนิสิต การบริหารทรัพยากร การสนับสนุนกิจกรรมการบริหาร ประสานนโยบายทุกๆ ด้าน ของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่ แผนกสารบรรณ แผนกการเงินและพัสดุ แผนกทะเบียนและสถิติ แผนกบริการนิสิต และแผนกอาคารและสถานที่

image

อาคารประสานมิตร หรือ อาคาร 3

อาคาร 3 เป็นทั้งอาคารบริหารและอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2495

More

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 แบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี เป็น 12 กอง ได้แก่ 

1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองกิจการนิสิต
4. กองคลัง
5. กองแผนงาน
6. กองธุรการวิทยาเขตปทุมวัน
7. กองธุรการวิทยาเขตพลศึกษา
8. กองธุรการวิทยาเขตบางเขน
9. กองธุรการวิทยาเขตบางแสน
10. กองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก
11. กองธุรการวิทยาเขตมหาสารคาม
12. กองธุรการวิทยาเขตสงขลา

    
พ.ศ. 2520
แบ่งส่วนราชการ

จัดตั้ง หน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 โดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519

    
พ.ศ. 2524
หน่วยตรวจสอบภายใน

จัดตั้ง กองบริการการศึกษา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526

    
พ.ศ. 2526
กองบริการการศึกษา

จัดตั้ง กองวิเทศสัมพันธ์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 

    
พ.ศ. 2539
กองวิเทศสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 8/2542 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ได้อนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้าง แบ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็น 8 กอง 1 หน่วย และ 13 ฝ่าย ได้แก่

กอง : กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองธุรการองครักษ์

หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่าย : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัสดุกลาง ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ฝ่ายวินัยและนิติการ ฝ่ายสวัสดิการนิสิต ฝ่ายส่งเสิรมการวิจัย ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายส่งเสิรมกิจการมหาวิทยาลัย

    
พ.ศ. 2542
ปรับโครงสร้าง

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2547 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้อนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้าง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ให้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 7 กอง 1 หน่วย และ 5 ฝ่าย ได้แก่

หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

กอง : กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และกองวิเทศสัมพันธ์

ฝ่าย : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย และฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

    
พ.ศ. 2547
ปรับโครงสร้าง

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2548 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 7 กอง 1 หน่วย และ 3 ฝ่าย โดย 1. รวมฝ่ายพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย จัดตั้งเป็น ศูนย์พัฒนาสภาพและกายภาพ จัดการขนส่งและความปลอดภัย  และ 2. ยกฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขึ้นเป็นศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

    
พ.ศ. 2548
ปรับโครงสร้าง

ในปีการศึกษา 2550 สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 7 กอง 1 หน่วย 3 ฝ่าย และ 2 ศูนย์ ได้แก่

หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

กอง : กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และกองวิเทศสัมพันธ์

ฝ่าย : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัย

ศูนย์ : ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย และศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

    
พ.ศ. 2550
การบริหารงาน

ปี 2551 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2551 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัยได้อย่างมีเอกภาพ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน

การบริหารขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยอธิการบดีมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ หน่วยงานบางหน่วยงานบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา บริหารงานในรูปแบบศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นศูนย์สวัสดิการบุคลากร บริหารงานในรูปแบบศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

    
พ.ศ. 2551
การบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงทำให้การบริหารงานสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 7 กอง 2 ฝ่าย และ 1 หน่วย ได้แก่ 

กอง : กองกลาง กองกิจการนิสิต กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และกองวิเทศสัมพันธ์

ฝ่าย : ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

    
พ.ศ. 2554
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มศว ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2559

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการนาม "ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร" เมื่อ 13 ธันวาคม 2559 โดยมีประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 สำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย 11 ส่วนงาน  1 หน่วย 4 ฝ่าย และ 2 ศูนย์ ได้แก่ 

ส่วน : ส่วนบริหารงานกลาง ส่วนทรัพยากรบุคคล ส่วนกิจการนิสิต ส่วนการคลัง ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนพัฒนากายภาพ ส่วนพัฒนาความยังยืน ส่วนวินัยและกฏหมาย และส่วนกิจการเพื่อสังคม

หน่วย : หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ศูนย์ : ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์บริหารกิจการหอพัก

    
พ.ศ. 2559
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยย้ายหน่วยตรวจสอบภายใน จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดี มาเป็นส่วนงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

    
พ.ศ. 2562
ปรับโครงสร้าง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปรับโครงสร้างเปลี่ยนส่วนมามาภายใต้สำนักงานอธิการบดี

    
พ.ศ. 2563
การแพร่ระบาดเชื่อโรค COVID-19
ส่วนกิจการหอพักนิสิต
image
2564

อาคารสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบัน

image

อาคารสำนักงานอธิการบดี
หรือ อาคาร 9

อาคารสำนักงานอธิการบดี ณ ปัจจุบัน
ทางเข้าประตู 1 (ด้านซ่าย) และประตู 2 (ด้านขวา)

More
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top