Search
× Search


คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล
ส่วนกิจการนิสิต
 TitleClicks
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว309
คู่มือประมวลคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการกู้ยืม77
คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan)127
คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ supreme2019147
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย127
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิต82
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกิจกรรมนิสิต71
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา102
ขั้นตอนการอุทธรณ์94
ขั้นตอนการสอบสวนกรณีนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต77
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร172
ขั้นตอนการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต74
ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต76
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต130
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต71
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย141
การให้คำปรึกษา129
การประกันอุบัติเหตุของนิสิต135
การประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต76
การดำเนินการด้านวินัยนิสิต135
การขอบันทึกกิจกรรมอาสา รายบุคคล138
ขั้นตอนการยืมพัสดุ126
รับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร163
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ส่วนวินัยและกฎหมาย
ศูนย์บริการกิจการหอพัก
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top