Search
× Search


คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล
ส่วนกิจการนิสิต
 TitleClicks
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว266
คู่มือประมวลคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการกู้ยืม63
คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan)99
คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ supreme2019113
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย98
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิต66
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกิจกรรมนิสิต58
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา65
ขั้นตอนการอุทธรณ์81
ขั้นตอนการสอบสวนกรณีนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต64
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร132
ขั้นตอนการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต57
ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต65
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต102
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต59
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย112
การให้คำปรึกษา95
การประกันอุบัติเหตุของนิสิต103
การประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต60
การดำเนินการด้านวินัยนิสิต101
การขอบันทึกกิจกรรมอาสา รายบุคคล112
ขั้นตอนการยืมพัสดุ99
รับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร129
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ส่วนวินัยและกฎหมาย
ศูนย์บริการกิจการหอพัก
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top