Search
× Search


คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล
ส่วนกิจการนิสิต
 TitleClicks
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว241
คู่มือประมวลคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการกู้ยืม55
คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan)73
คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ supreme201990
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย74
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิต51
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกิจกรรมนิสิต46
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา29
ขั้นตอนการอุทธรณ์68
ขั้นตอนการสอบสวนกรณีนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต50
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร103
ขั้นตอนการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต44
ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต53
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต78
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต44
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย83
การให้คำปรึกษา70
การประกันอุบัติเหตุของนิสิต77
การประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต43
การดำเนินการด้านวินัยนิสิต75
การขอบันทึกกิจกรรมอาสา รายบุคคล87
ขั้นตอนการยืมพัสดุ74
รับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร101
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ส่วนวินัยและกฎหมาย
ศูนย์บริการกิจการหอพัก
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top