...

ส่วนบริหารงานกลาง มีภาระกิจหลักในการรับผิดชอบงานสารบัญและบริหารทั่วไป รวมถึงรับผิดชอบงานด้านการดำเนินการประชุมของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย และงานของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย

...

สนับสนุนการบริหารด้านการเงิน ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

...

ส่งเสริม  สนับสนุน  และสนองนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเป็นสากล และมีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การรับรู้ในพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอก

...

เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจโดยตรงในด้านการวิเคราะห์ ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศคำสั่ง ที่เกี่ยวกับ การดำเนินคดีในศาล การร่างและบังคับตามนิติกรรมสัญญา ของหน่วยงานรัฐการตอบข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมายที่ใช้ในกาปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เป็นกฎในทางปกครอง

...

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ให้สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (SWU-Finances) การบริหารทรัพยากรบุคคล (SWU-HR) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียด ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติทุกประการ และเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจัดทำคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Warehouse)

...

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาและสร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่สังคมอย่างมืออาชีพ บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

...

ส่วนปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ กำหนดความต้องการอัตรากำลัง ตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน การดำเนินงานด้านงานบริหารบุคลลต่างๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน - ออกจากราชการ ตำแหน่งอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุนพัฒนาอาจารย์ จัดทำทะเบียนประวัติ ติดตามและประเมินผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏบัติงาน และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงตลาดนัด มศว

...

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประกอบไปด้วย

งานรับนิสิตใหม่: งานเตรียมการก่อนรับสมัคร ประมวลคะแนน และประกาศผลการคัดเลือก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตร ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ

งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา: ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการจัดทำหลักสูตร การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร การเปิด-ปิดหลักสูตร ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Supreme

งานจัดการเรียนการสอน: จัดทำตารางสอน ปฏิทินการศึกษา คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ให้บริการการขอใช้ห้องเรียน ห้องสอบจัดทำตารางสอน  เปิด-ปิดรายวิชา จัดสำรับวิชาและ ลงทะเบียนเรียนตามสำรับวิชาประจำภาคการศึกษา ลงในระบบ Supreme 2004

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ: ให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต รับคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ตรวจสอบสถานภาพนิสิต การคัดชื่อนิสิตออกตามข้อบังคับ ตรวจสอบการขอสำเร็จการศึกษาของนิสิต ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้กับนิสิตและศิษย์เก่า

...

ส่วนพัฒนากายภาพ รับผิดชอบดูแลการใช้และรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย การควบคุมสถานีไฟฟ้า การผลิตน้ำประปา ดูแลโทรศัพท์ภายใน ควบคุมการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การบำบัดน้ำเสีย ดูแลควบคุมการใช้ระบบสื่อชุดประชุมในอาคารส่วนกาลาง รับผิดชอบการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรักษาความปลอดภัย ออกแบบและดูแลควบคุมการก่อสร้าง

...

ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยการบูรณาการร่วมกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน “มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"

...

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร มีภาระกิจหลักในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวก ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ภารกิจของผู้บริหารได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

...

พัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และรู้สึกผ่อนคลาย ส่งเสริมให้นิสิตอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและได้ประโยชน์สูงสุด

...

ส่วนงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต จัดบริการแนะแนวให้คำปรึกษาและสวัสดิการนิสิต ส่งเสริมสัมพันธภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนของศิษย์เก่า และพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ

...

วิเคราะห์ กลั่นกรอง การจัดงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย การออกแบบสิ่งก่อสร้าง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ประเมินผลแผน พัฒนาระบบติดตามยุทธศาสตร์ SWU-SAP รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต สถิติการศึกษา วิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

...

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความแข็งแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

...

สนับสนุนและดำเนินการกิจกรรมตามวงรอบระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานและดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดฝึกอบรม สัมมนา/เสวนา และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ดูแลระบบการจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ ศึกษา วิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

...

การให้บริการ พื้นที่เช่า ภายในมหาวิทยาลัย แบบทำสัญญาเช่า หรือ ใช้พื้นที่ชั่วคราว (ไม่รวมตลาดนัด) อาทิ ถ่ายภาพยนตร์ ละคร โฆษณา ห้องประชุม ฯลฯ