Search
× Search


การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (KM)
 TitleCategoryModified DateDescriptionClicks
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาKM639/2/2021ส่วนกิจการนิสิต728
คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิตKM639/2/2021ส่วนกิจการนิสิต836
คู่มือการบริหารจัดการโครงการ-กย-63KM639/2/2021ส่วนกิจการเพื่อสังคม534
คู่มือเลขานุการผู้บริหาร-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM639/2/2021ฝ่ายเลขานุการ658
แนวปฏิบัติการตรวจจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักวิชาการศึกษาด้วย-SUPREME2019KM639/2/2021ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา360
คู่มือการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารKM629/2/2021ส่วนบริหารงานกลาง365
คู่มือการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติKM629/2/2021ส่วนบริหารงานกลาง374
คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM629/2/2021ส่วนวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร358
คู่มือสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒKM629/2/2021ส่วนทรัพยากรบุคคล346
งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศKM629/2/2021ส่วนพัฒนาภายภาพ737
รักษาความปลอดภัยอาคารนวัตกรรมฯKM629/2/2021ส่วนพัฒนากายภาพ281
รักษาความสะอาดอาคารนวัตกรรมฯKM629/2/2021ส่วนพัฒนากายภาพ1780
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบงบประมาณKM619/2/2021ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร460
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรKM619/2/2021ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร199
แนวปฏิบัติที่ดีโครงสร้างการทำงานของแต่ละส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดีKM609/2/2021สำนักงานอธิการบดี211
พ.ร.บ. ที่ควรรู้
 TitleClicks
ประกาศ-มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25635
ประกาศ-มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)4
พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์4
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25654
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (กพร)4
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 25624
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (ฉบับย่อ)4
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 25628
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Info)4
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25654
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25604
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับย่อ)8
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top