Search
× Search

เผยแพร่

แผนปฏิบัติการและรายงาน

สำนักงานอธิการบดี มศว

แผนยุทธศาสตร์ สนอ


พ.ศ. 2566 - 2570


สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ สนอ

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

รายงานประจำปี มศว

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2565 - Live
พ.ศ. 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2565

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top