Search
× Search


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ส่วนบริหารงานกลาง
 TitleClicks
คู่มือการใช้งานระบบร่าง ทาน ตรวจ36
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหาร ม.-ฉบับเต็ม768
การจัดระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคล411
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย e-meeting-ฉบับเต็ม622
การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ฉบับเต็ม556
คู่มือการบันทึกข้อมูลจดดหมายและพัสดุไปรษณีย์ลง Google Sheet291
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารเงินรายได้ e-meeting-ฉบับเต็ม742
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.อำนวยการสวัสดิการ430
คู่มือการจัดเลี้ยงงานประชุม325
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการขออนุมัติเงินช่วยเหลือในการจัดพิธีศพและการขออนุมัติเบิกเงินและการขอเบิกค่าพวงหรีดในการจัดพิธีศพฯ284
คู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์734
คู่มืองานสารบรรณ295
การจัดทำหนังสือเชิญประชุมบริหาร เงินรายได้ สวัสดิการ-ฉบับเต็ม1536
ส่วนกิจการนิสิต
 TitleClicks
คู่มือระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 “สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนิสิต”27
ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย172
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต76
คู่มือการใช้งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้ประสานงานคณะ/วิทยาลัย)93
คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)336
แนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ DSL สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา88
แนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ Supreme 2019 สำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา82
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
 TitleClicks
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ มศว31
คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดราคากลาง28
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การติดตามการใช้งบประมาณ30
คู่มือการกำหนดราคากลาง250
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ211
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้560
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565108
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ111
คู่มือคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ระบบ SWU-Budget)159
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top