Search
× Search


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ส่วนบริหารงานกลาง
 TitleCategoryModified DateClicks
การจัดทำหนังสือเชิญประชุมบริหาร เงินรายได้ สวัสดิการ-ฉบับเต็มOperating manual9/1/202113
การจัดระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคลOperating manual9/1/20219
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหาร ม.-ฉบับเต็มOperating manual9/1/20219
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารเงินรายได้ e-meeting-ฉบับเต็มOperating manual9/1/20217
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.บริหารมหาวิทยาลัย e-meeting-ฉบับเต็มOperating manual9/1/20218
การจัดระเบียบวาระการประชุม คกก.อำนวยการสวัสดิการOperating manual9/1/20217
การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย-ฉบับเต็มOperating manual9/1/20215
คู่มือการจัดเลี้ยงงานประชุมOperating manual9/1/202113
คู่มือการผลิตสิ่งพิมพ์Operating manual9/1/20216
คู่มืองานสารบรรณOperating manual9/1/202112
ส่วนทรัพยากรบุคคล
 TitleCategoryModified DateClicks
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 TitleCategoryModified DateClicks
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณOperating manual9/1/20218
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Srinakharinwirot University
Back To Top