Search
× Search

เผยแพร่

แผนปฏิบัติการและรายงาน

สำนักงานอธิการบดี มศว

แผนยุทธศาสตร์ สนอ


พ.ศ. 2566 - 2570


สรุปรายงานแผนปฏิบัติการ สนอ

พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

รายงานประจำปี มศว

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2566 (Live)
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2565

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top