Search
× Search

เผยแพร่

แผนปฏิบัติการและรายงาน

สำนักงานอธิการบดี มศว

แผนยุทธศาสตร์ สนอ


พ.ศ. 2566 - 2570
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2566 (Live)
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

พ.ศ. 2565

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top