Search
× Search


ข่าว - กิจกรรม - อบรม

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

Author: Nakorn Boriphon/Tuesday, June 25, 2024/Categories: ข่าวและประชาสัมพันธ์

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประกาศปิดสถานที่ทำการชั่วคราว

เนื่องจากสัมมนาบุคลากรส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ปิดทำการวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567

เปิดทำการวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

สามารถติดต่อได้ที่ e-Mail : ird@g.swu.ac.th

Print

Number of views (31)/Comments (0)

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top