Search
× Search


สถิติประจำปี
ปีงบประมาณ 2564
(ข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลจริง)
ส่วนบริหารงานกลาง

230

หนังสือส่งออก (ฉบับ)

50

การประชุมและจัดเลี้ยง (ครั้ง)

35

อาคารประสานมิตร
ส่วนทรัพยากรบุคคล

2008

บุคลากรสายวิชาการ

3912

บุคลากรสายปฏิบัติการ

5920

รวมบุคลากร

ส่วนกิจการนิสิต

150

นิสิตรับรางวัลนานาชาติ

15

นักกีฬาระดับประเทศ

35

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง

ส่วนการคลัง

1524

ผู้เบิกค่ารักษาพยาบาล (คน)

1230

กระดาษที่ใช้ (รีม)

47

ทุนการศึกษานิสิต (คน)
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

90

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

40

หลักสูตรระดับปริญญาโท

20

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

35

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (กิจกรรม)

30

บรรลุตามแผนปฏิบัติการ

5

ไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

34

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เรื่อง)

287

นิสิตต่างชาติ

150

นิสิตต่างชาติที่จบการศึกษา
ส่วนพัฒนากายภาพ

15

ค่าน้ำประปา (ล้านบาท)

18

ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)

15

อาคารประสานมิตร
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

14

ค่าน้ำประปา (ล้านบาท)

16

ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท)

14

อาคารองครักษ์
ส่วนวินัยและกฎหมาย

19

เรื่องที่ร้องเรียนมหาวิทยาลัย

10

คดีที่ดำเนินการอยู่

9

คดีที่ปิดเรียบร้อยส่วนกิจการเพื่อสังคม

49

บริการวิชาการแก่ชุมชม (โครงการ)

16

ตำบลบริการวิชาการ

14

อำเภอบริการวิชากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

99

อันดับมหาวิทยาลัย มศว (โลก)

3

อันดับมหาวิทยาลัย มศว (ประเทศ)

57

งานวิจัยระดับอาจารย์
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร

4

พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่

16

ปรับปรุงระบบเดิม

78

เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

2249

ติดต่อผู้บริหาร (เรื่อง)

12

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

10

เลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

19

ร้านค้าเช่าพื้นที่ประสานมิตร

34

ร้านค้าเช่าพื้นที่องครักษ์

14

เช่าพื้นที่รายครั้งศูนย์บริการวิชาการ

28

จัดฝึกอบรม

46

จัดสัมมนา

4

จัดศึกษาดูงาน
ส่วนกิจการหอพักนิสิต

2994

นิสิตหอพักชาย

1655

นิสิตหอพักหญิง

11

อาคารหอพักนิสิทั้งหมด

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top